0

Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SlimMeNatural


I. Definicje

 1. Sprzedawca – SlimMeNatural Sp. z o.o. z siedzibą w Pasłęku 14-400, Zielony Grąd 2B, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Olsztynie, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS:0000858427, NIP: 578-314-38-81, REGON: 38716950300000, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5 000,00 zł (dane kontaktowe: email: office@slimmenatural.com, tel: 789 163 783 – opłata jak za połączenie standardowe – wg. cennika operatora).
 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 3. Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca działalność gospodarczą. Przedsiębiorcami są także wspólnicy spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej.
 4. Sklep – sklep internetowy Sprzedawcy dostępny pod adresem www.slimmenatural.com
 5. Klient – Konsument lub Przedsiębiorca korzystający z usług Sprzedawcy.
 6. Produkt – oferowany do zakupu w Sklepie towar.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży i Dostawy Produktu, określające rodzaj i/lub liczbę Produktu oraz inne treści przewidziane prawem.
 8. Cena – ostateczna cena Produktu zawierająca podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Cena nie zawiera kosztów wysyłki.
 9. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Kodeksu cywilnego
 10. Dostawa – wysyłka Zamówienia
 11. Koszt wysyłki – koszt Dostawy zgodnie z cennikiem przedstawionym każdorazowo przy zakupie produktów jeszcze przed zapłatą za Produkt.
 12. Koszyk – oprogramowanie umożliwiające Klientowi agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego lub usuwanie z niego Produktów.
 13. Gość – Klient niezarejestrowany
 14. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1030 ze zm., dalej również jako: „ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną”).
 15. Konto – funkcjonalność Sklepu Internetowego oznaczona indywidualną nazwą i zabezpieczona hasłem podanym przez Klienta, zawierająca zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

II. Postanowienia ogólne

 1. Sklep Internetowy SlimMeNatural, dostępny pod adresem internetowym: www.slimmenatural.com, jest platformą teleinformatyczną umożliwiającą zawieranie Umów Sprzedaży i Dostawy na odległość jak również pozwalającą na świadczenie Usług elektronicznych, prowadzoną przez Sprzedawcę.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączenia ani ograniczenia jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa – wszelkie ewentualne wątpliwości tłumaczy się na korzyść Konsumenta. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Sprzedawca prowadzi sprzedaż suplementów diety, które w świetle ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2006 nr 171, poz. 1225 ze zm.) nie stanowią produktów posiadających właściwości produktu leczniczego w rozumieniu przepisów prawa farmaceutycznego.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją Umowy Sprzedaży i Dostawy oraz Usługi elektronicznej jest Sprzedawca (dane Sprzedawcy wskazano w pkt. 1 powyżej). Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w Polityce prywatności opublikowanej na stronach Sklepu Internetowego pod adresem https://slimmenatural.com/pl/content/6-polityka-prywatnosci.

III. Rodzaje i zakres usług elektronicznych

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi elektroniczne:
  a) Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie.
  b) Udostępnianie regulaminu, Koszyka, oferty Sklepu i Polityki prywatności.
  c) Prowadzenie Konta w Sklepie.

IV. Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie usług elektronicznych:

Świadczenie Usług elektronicznych przez Sprzedawcę jest nieodpłatne.

V. Okres na jaki umowa zostaje zawarta:

 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Koszyka w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.
 2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony. Umowa ta zostaje zawarta z chwilą skutecznego podania i zatwierdzenia przez Usługobiorcę swojego adresu poczty elektronicznej.
 3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej dostępu do regulaminu, Koszyka, oferty Sklepu internetowego i Polityki prywatności zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient wyświetli stronę internetową Sklepu i zawierana jest na czas przeglądania strony tj. do czasu jej zamknięcia.

VI. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego:

 1. Komputer z dostępem do Internetu.
 2. Dostęp do poczty elektronicznej.
 3. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 57 i wyższej; Edge w wersji 79.0 i wyższej; Google Chrome w wersji 72 i wyższej.
 4. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.

VII. Zawarcie Umowy Sprzedaży i Dostawy Produktów

 1. W Sklepie umowy zawierane są w języku polskim.
 2. Kliknięcie przycisku „Zamawiam i płacę" powoduje złożenie wiążącego Zamówienia na Produkty znajdujące się w Koszyku i zawarcie Umowy Sprzedaży oraz Dostawy.
 3. Złożenie Zamówienia potwierdzane jest drogą mailową na wskazany przez Państwa adres e-mail.
 4. Do chwili pełnej zapłaty Ceny Produkt pozostaje naszą własnością.
 5. Do złożenia Zamówienia nie muszą Państwo rejestrować Konta Klienta. Mogą Państwo dokonać Zamówienia bez rejestracji jako Gość.
 6. Jeżeli chcą Państwo dokonać zakupu, jako Przedsiębiorca wystarczy, że wybiorą Państwo opcję w danych osobowych, wypełnią żądane dane podatkowe oraz wyrażą zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną.
 7. W celu złożenia Zamówienia i zrealizowania Dostawy Produktów niezbędne jest, aby podali Państwo w formularzu Zamówienia adres do wysyłki, adres e-mail oraz numer telefonu.

VIII. Płatność

 1. Udostępniamy następujące metody płatności:

  1) przelew bankowy - bezpośrednia wpłata na rachunek bankowy Sprzedającego- następuje przed wysyłką Towaru, po otrzymaniu drogą poczty elektronicznej informacji od Sprzedającego o numerze konta, wartości oraz tytule do zapłaty;

  2) przelew bankowy za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności PayU, obsługiwanego przez PayU Spółkę Akcyjną z siedzibą w Poznaniu – w tym wypadku realizacja zamówienia następuje po otrzymaniu przez Sprzedawcę informacji z systemu PayU o dokonaniu płatności przez Klienta;

  3) gotówką za pobraniem - płatność gotówką kurierowi przy odbiorze przesyłki – dotyczy tylko przesyłek krajowych;

  4) gotówką przy odbiorze osobistym pod adresem Warszawa 02-034, na ul. Wawelskiej 5.
 2. Jeżeli nie opłacą Państwo Zamówienia w terminie do 3 dni roboczych lub przy odbiorze (jeżeli została wybrana opcja „za pobraniem” lub „odbiór osobisty”) spowoduje to jego anulowanie.

IX. Koszt, termin i sposoby Dostawy

 1. Produkty wyślemy na podany przez Państwa adres, po opłaceniu pełnej Ceny oraz kosztów Dostawy lub po skorzystaniu z opcji „za pobraniem” lub "odbiór osobisty".
 2. Dostawa realizowana jest w dniach roboczych. Dzień roboczy rozumiany jest jako każdy dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Dostawa realizowana jest jedynie na terenie Polski, Niemiec, Francji, Włoch, Grecji, Irlandii, Holandii, Austrii, Belgii.
 4. Koszty wysyłki zależne są od wybranej przez Państwa firmy kurierskiej oraz sposobu płatności. Wybór sposobu Dostawy oraz jej koszt udostępniamy przed opłaceniem Zamówienia.
 5. Każdy termin dostawy Produktu wynosi do 14 dni roboczych. Termin ten należy liczyć od dnia uznania naszego rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego w danym miesiącu rozliczeniowym.
 6. W przypadku, gdy Dostawca nie będzie w stanie zachować terminu Dostawy Produktu, o którym mowa powyżej, niezwłocznie poinformujemy Państwa o możliwym, najszybszym terminie Dostawy.
 7. Jeżeli są Państwo w zwłoce w zakresie odbioru zamówienia lub odmówią Państwo odbioru, mamy prawo odstąpić od umowy i anulować Zamówienie, a umowa zostanie rozwiązana. W takim wypadku, wszelkie środki zapłacone z tytułu umowy zwrócimy bez zbędnej zwłoki.

X. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży (przysługujące jedynie Konsumentowi)

 1. Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas SlimMeNatural Sp. z o.o., Pasłęk 14-400, Zielony Grąd 2B, tel. 789 163 783, adres e-mail office@slimmenatural.com o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
 3. Mogą Państwo również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na stronie www.slimmenatural.com. Jeżeli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy pocztą elektroniczną.
 4. Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty Dostawy rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej Umowy.
 8. Mają Państwo obowiązek zwrócić nam Produkt lub przekazać go osobie upoważnionej przez nas do odbioru niezwłocznie jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpili Państwo od Umowy, chyba że zaproponujemy, że sami odbierzemy rzecz.
 9. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 10. Ponoszą Państwo bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.
 11. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje odnośnie Produktów w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 12. Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

XI. Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług elektronicznych

 1. Wypowiedzeniu może ulec umowa o świadczenie Usługi elektronicznej bezterminowa o charakterze ciągłym.
 2. Klient może wypowiedzieć Umowę ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres office@slimmenatural.com lub też pisemnie na adres: Warszawa 02-034, ul. Wawelska 5.

XII. Reklamacja. Poniższe postanowienia dotyczą jedynie Konsumentów.

 1. W Sklepie Umową Sprzedaży objęte są nowe Produkty.
 2. Jeśli zakupiony Produkt ma wady Konsument ma prawo złożyć reklamację na podstawie kodeksu cywilnego (art. 556 i nast. ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (Dz.U. z 1964, Nr 16, poz. 93, z zmianami).  Reklamacja składana jest na podstawie rękojmi za wady Produktu.
 3. Jeżeli stwierdzona zostanie wada Produktu mają Państwo prawo do:
  - bezpłatnej naprawy lub wymiany na Produkt wolny od wad (jeśli jest dostępny),
  - obniżenia ceny lub gdy wada jest istotna odstąpienia od umowy.
 4. Jeżeli doprowadzenie rzeczy do zgodności z Umową w sposób wybrany jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów, Sprzedawca zaproponuje inny sposób zaspokojenia Państwa roszczeń.
 5. Przy ocenie nadmierności kosztów Sprzedawca uwzględni wartość Produktu wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także weźmie pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.
 6. Prawa te odnoszą się do wad, które pojawiły się w okresie do 2 lat od dnia dostarczenia Produktu.
  Do złożenia reklamacji nie jest wymagane przedstawienie paragonu zakupu.
 7. Reklamacje można składać:
  - na piśmie na adres: Warszawa 02-034, ul. Wawelska 5.
  - za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: office@slimmenatural.com.
  - przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.
 8. Wysyłając reklamację, powinni Państwo opisać możliwie jak najbardziej szczegółowo wady. Jeżeli będzie to niezbędne Sprzedawca może poprosić o przesłanie zdjęć reklamowanego Produktu lub odesłanie Produktu na koszt Sprzedawcy.
 9. Produkty odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysłać na adres Warszawa 02-034, ul. Wawelska 5.
 10. Reklamację zostanie rozpatrzona w terminie do 14 dni.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
 2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Data pierwszego opublikowania Regulaminu: 21 października 2021 r.

Koszyk

W koszyku nie ma jeszcze produktów
Kontynuuj zakupy
Darmowa dostawa od zł! Zamów jeszcze za , aby uzyskać darmową dostawę!
0 sztuk 0,00 zł
Razem 0,00 zł
Zamknij

Pokaż


Nie pamiętasz swojego hasła?

Pokaż


Jeżeli nie pamiętasz hasła, wpisz swój adres e-mail, a my prześlemy do Ciebie wiadomość z nowym hasłem.


Wróć do logowania

Zamknij